ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Օտարերկրյա պետությունում տրված ծննդյան փաստաթղթերում կեղծ անուններ և այլ տեղեկություններ նշելը ապագայում առաջին հերթին երեխայի համար կհանգեցնի բազմաթիվ խնդիրների, ինչպես տվյալ պետությունում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում: www.moj.am

Որո՞նք են համարվում ծննդի պետական գրանցման հիմքերը:

Համաձայն «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի՝ ծննդի պետական գրանցման հիմքերն են՝ ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթղթով՝ տրված բժշկական այն կազմակերպության կողմից, որտեղ տեղի է ունեցել ծնունդը. ծննդյան Continue Reading →

Ո՞ր մարմիններն են իրականացնում ծննդի պետական գրանցումը:

Ծննդի պետական գրանցումն իրականացնում է երեխայի ծննդի կամ ծնողների (ծնողներից մեկի) բնակության վայրի, գտնված (ընկեցիկ) երեխաներինը` գտնվելու վայրի կամ երեխայի բնակության վայրի, իսկ կյանքի 4 շաբաթվա ընթացքում մահացած երեխայի ծնունդը` Continue Reading →

Ի՞նչ ընթացակարգով է իրականցվում երեխայի ծննդյան պետական գրանցումը:

Երեխայի ծննդյան պետական գրանցումը իրականացվում է գրավոր հայտարարության (դիմումի) հիման վրա Երեխայի ծննդյան մասին հայտարարության հետ պետք է ներկայացվի երեխայի ծնունդը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև ծնողների (ծնողներից մեկի) կամ դիմողի Continue Reading →

Ե՞րբ պետք է ներկայացվի երեխայի ծննդյան մասին հայտարարությունը:

Երեխայի ծննդյան մասին գրավոր հայտարարությունը ՔԿԱԳ մարմնին տրվում է ոչ ուշ, քան երեխայի ծննդի օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում: www.moj.am

Ի՞նչ տեղեկություններ են լրացվում ծնողների մասին ծննդի ակտի գրառման մեջ:

 Երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ ամուսնության մեջ գտնվող հայրը և մայրը գրառվում են որպես երեխայի ծնողներ՝ նրանցից որևէ մեկի դիմումի հիման վրա: Երեխայի մոր մասին տեղեկությունները երեխայի ծննդի ակտի գրառման Continue Reading →

Ինչպե՞ս է գրառվում երեխայի անունը, հայրանունը և ազգանունը ծննդի պետական գրանցման ժամանակ:

Ծննդի ակտի գրառման մեջ երեխայի անունը գրառվում է ծնողների համաձայնությամբ: Ծննդի ակտի գրառման մեջ երեխայի հայրանունը գրառվում է հոր անվամբ: Ծննդի ակտի գրառման մեջ երեխայի ազգանունը գրառվում է նրա ծնողների Continue Reading →

Ինչպե՞ս է իրականացվում մեկ տարեկան և ավել դարձած երեխայի ծննդի պետական գրանցումը:

Մեկ տարեկան և ավելի դարձած երեխայի ծննդի պետական գրանցումը բժշկական կազմակերպության կամ բժշկի կողմից ծննդյան մասին տրված սահմանված ձևի փաստաթղթի առկայության դեպքում իրականացվում է ծնողների (ծնողներից մեկի) կամ երեխայի գտնվելու Continue Reading →

Ի՞նչ տեղեկություններ է պարունակում ծննդյան վկայականը:

Ծննդյան վկայականը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծնողների փոխադարձ համաձայնությամբ` նաև ազգությունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը. բ) ծնողների անունը, հայրանունը, ազգանունը և ազգությունը. գ) ծննդի ակտի Continue Reading →